Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś: Kalkulatory (strona główna) » Kalkulatory w podatku dochodowym

PODZIAŁ TEMATYCZNY

Kalkulatory w podatku dochodowym

Kalkulator dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego

Kalkulator liczy dochód (stratę) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31 grudnia 2018 r. (art. 24 ust. 2a ustawy o pdof i art. 16 ust. 5i ustawy o pdop).
Kalkulator dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego

Kalkulator liczy wysokość opłat leasingowych dotyczących:

 • samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł,
 • samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym o wartości powyżej 225.000 zł,

które podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47a i ust. 5e ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 49a i ust. 5e ustawy o pdop.

Kalkulator opłat leasingowych dotyczących samochodu osobowego - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 roku życia, korzystającego ze zwolnienia PIT, niebędącego uczestnikiem PPK

Kalkulator umożliwia obliczenie dopuszczalnej kwoty potrąceń na poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych, kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej, pracownika, którego przychody są zwolnione z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof.
Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 roku życia, korzystającego ze zwolnienia PIT, niebędącego uczestnikiem PPK - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator zaliczki PIT od dochodów z działalności gospodarczej (skala podatkowa)

Kalkulator oblicza wysokość miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, ustalanej od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej.
Kalkulator zaliczki PIT od dochodów z działalności gospodarczej (skala podatkowa) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Kalkulator wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki)

Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia - pobór zaliczki) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki)

Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu kontraktu menedżerskiego na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac (kontrakt menedżerski - pobór zaliczki) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (opodatkowanie ryczałtem)

Kalkulator oblicza wynagrodzenie netto z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania przez osobę niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli ustalona należność nie przekracza 200 zł.
Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (opodatkowanie ryczałtem) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (pobór zaliczki)

Kalkulator oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac - wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania (pobór zaliczki) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wspólne rozliczenie za 2020 r.

Kalkulator wspólne rozliczenie pozwala na ocenę, która z form rozliczania się z podatku dochodowego (osobne czy wspólne rozliczenie małżonków) jest dla małżonków korzystniejsza.
Kalkulator wspólne rozliczenie za 2020 r. - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne)

Kalkulator formy opodatkowania ułatwia wybór formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.
Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli należność określona w umowie nie przekracza 200 zł.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto (po odliczeniach składkowo-podatkowych) na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator wynagrodzeń - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem) oblicza wynagrodzenia netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem) - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator kosztów używania w działalności gospodarczej prywatnego samochodu przedsiębiorcy

Kalkulator oblicza 20% poniesionego wydatku z tytułu używania przez podatnika prywatnego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, podlegającego zaliczeniu do kosztów podatkowych (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof).
Kalkulator kosztów używania w działalności gospodarczej prywatnego samochodu przedsiębiorcy - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator kosztów używania firmowego samochodu osobowego do celów mieszanych - podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w wysokości 75% poniesionych wydatków

Kalkulator oblicza wysokość wydatku z tytułu używania firmowego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, podlegającego zaliczeniu do kosztów podatkowych. Ma on zastosowanie w sytuacji gdy samochód jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop).
Kalkulator kosztów używania firmowego samochodu osobowego do celów mieszanych - podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w wysokości 75% poniesionych wydatków - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator krajowej podróży służbowej

Kalkulator krajowej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach. Przy obliczaniu czasu trwania wyjazdu kalkulator uwzględnia zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy.
Kalkulator krajowej podróży służbowej - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator amortyzacji metodą degresywną

Kalkulator amortyzacji metodą degresywną oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego na zasadach określonych w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Trzeba pamiętać, że ta metoda amortyzacji jest przewidziana dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Kalkulator uwzględnia zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.
Kalkulator amortyzacji metodą liniową - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Kalkulator kilometrówka wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów. Wykonuje obliczenia na podstawie kilometrów przejechanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr.
Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Kalkulator ryczałt samochodowy wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie ustalonego limitu kilometrów. Wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr, dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy.
Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator zagranicznej podróży służbowej

Kalkulator zagranicznej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach, związanych z podróżą za granice kraju.
Kalkulator zagranicznej podróży służbowej - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków (lokali) niemieszkalnych

Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.
Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków (lokali) niemieszkalnych - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne

Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną, na zasadach określonych w art. 22j ustawy o pdof oraz art. 16j ustawy o pdop, dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.
Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych

Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych oblicza odpisy amortyzacyjne na zasadach określonych w art. 22h ust. 1 pkt 3 updof i art. 16h ust. 1 pkt 3 updop.
Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł

Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o pdop). Kalkulator oblicza według liniowej metody amortyzacji roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne od takiego samochodu w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł

Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop). Kosztów tych nie stanowią bowiem składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150.000 zł w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (w praktyce ograniczenie to dotyczy ubezpieczenia AC i GAP).
Kalkulator oblicza wysokość składki ubezpieczenia w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym o wartości powyżej 225.000 zł

Możliwość obciążania kosztów podatkowych odpisami amortyzacyjnymi od elektrycznego samochodu osobowego o wartości powyżej 225.000 zł została ustawowo ograniczona. Kalkulator oblicza według liniowej metody amortyzacji roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne od takiego auta w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym o wartości powyżej 225.000 zł - Kalkulatory w podatku dochodowym - kalkulatory.gofin.pl
 
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.